Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Definicje

 1. Biuro Obsługi Klienta: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: Bautas Sp. z o.o., ul. Oliwkowa 2, 80-175 Gdańsk; Tel .+48 500 777 680
 2. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego, kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 3. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Bautas Sp. z o.o. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 4. Czas realizacji zamówienia: liczba dni roboczych, w których Bautas Sp. z o.o. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub dostarczy do wybranego paczkomatu InPost;
 5. Konto: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
 6. Produkty: towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 7. Produkty wykonane na specjalne życzenie Klienta: Produkt, który jest dostosowany do wymagań klienta pod względem wielkości, jakości, koloru, parametrów technicznych;
 8. Cena: należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktów. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT);
 9. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia;
 10. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 11. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy działający pod adresem www.farbybeckers.pl., prowadzony przez Bautas Sp. z o.o.;
 12. Umowa: umowa dotycząca zakupu Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Bautas Sp. z o.o., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron);
 13. Podmiot realizujący płatność: zewnętrzny w stosunku do Bautas Sp. z o.o. podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności.
 14. Koszty dostarczenia Produktu: opłata za dostawę Produktu do Klienta. Kwoty te są uwidocznione w Sklepie Internetowym podczas dokonywania przez Klienta zamówienia Produktu;
 15. Miejsce dostarczenia: adres wskazany przez Klienta znajdujący się na terenie Polski. Sklep nie realizuje wysyłek zagranicznych.
 16. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
 17. Bautas Sp. z o.o..: Bautas Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Oliwkowej 2, 80-175 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 00000801426 NIP 5833368353 Regon 384234660, kapitał zakładowy 5 000 PLN wpłacony w całości.
 18. § 1 Postanowienia ogólne
 19. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za wybrane produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 20. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 21. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.
 22. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 23. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.
 24. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami §2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 25. Reklamacje dotyczące usług, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Biura Obsługi Klienta, poprzez formularz zamieszczony w Sklepie Internetowym.  Bautas Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 26. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie  Bautas Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych jest  Bautas Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane do celów realizacji zamówienia lub w innym zakresie, każdorazowo określonym i za zgodą Klienta oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych lub odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r poz. 2135, z późn. zm.). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
  Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 4.  Bautas Sp. z o.o. ma prawo wypowiedzieć umowę o usługi konta Klienta drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 3 Realizacja zamówień

 1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta;
 3.  Bautas Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem. W przypadku korzystania z paczkomatu inPost - wybór odpowiedniego miejsca odbioru.
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  6. wybrać formę płatności;
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 1. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Wybranie Produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 3. Bautas Sp. z o.o. uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji w ciągu 72h, z zastrzeżeniem pkt. 11, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez  Bautas Sp. z o.o. zamówienia złożonego przez Klienta. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy/odbioru. Do potwierdzenia rejestracji zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem  Bautas Sp. z o.o. o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 powyżej.
 5. Termin przesłania potwierdzenia rejestracji zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
 6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn,  Bautas Sp. z o.opoinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie 48h, z zastrzeżeniem ust. 10.
 7. Płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy 24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068). Po wyborze płatności Klient zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty.
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa,  Bautas Sp. z o.o może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta  Bautas Sp. z o.o będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym  Bautas Sp. z o.o będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  4. zmianę pojemności opakowania, w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych ze zmianą pojemności opakowania.
 1. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie  Bautas Sp. z o.o),  Bautas Sp. z o.o dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 8 regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie  Bautas Sp. z o.o.),  Bautas Sp. z o.o. może anulować zamówienie w całości.
 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 15 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry,  Bautas Sp. z o.o zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu,  Bautas Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Biura Obsługi Klienta. W przypadku Odbioru osobistego Klient może również skontaktować się z Działem Obsługi Sklepu Stacjonarnego.
 6. Zamówienia nieopłacone przez 4 (cztery) dni kalendarzowe, będą anulowane,  Bautas Sp. z o.onie jest w takim przypadku związana zamówieniem i odmówi jego realizacji.

§ 4 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie Produkty zostaną oznaczone, jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie - o ile Produkty nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży wartości zamówienia) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 3 regulaminu.
 2. Klient zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu otrzymania przez Produkty statusu „skompletowane” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Dziale Obsługi.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 5 Kody rabatowe

 1. Zarówno klient zalogowany, jak i niezalogowany może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym. Chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
 2. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie, którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 6 Dostawa i czas realizacji zamówienia

 1. Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 3 (trzech) dni roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
 3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
 4. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską lub dostarczone do wybranego paczkomatu InPost.
 5. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu.
 6. Zwrot pieniędzy nie dotyczy Produktów wykonanych na indywidualne życzenie Klienta.
 7. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.
 8. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta ułatwi wyjaśnienia sprawy.
 10.  Bautas Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 7 Warunki reklamacji

 1.  Bautas Sp. z o.o jest zobowiązana do dostarczenia Produktu bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta  Bautas Sp. z o.o.odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
 3. Klient o reklamacji powinien powiadomić  Bautas Sp. z o.o. za pomocą specjalnego formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym, załączając informacje o reklamowanym Produkcie wraz ze zdjęciami Produktu wraz ze skanem lub zdjęciem dowodu zakupu tego Produktu od  Bautas Sp. z o.o.
 4. Bautas Sp. z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Bautas Sp. z o.o., w uzasadnionych przypadkach, po odbiór reklamowanego Produktu Bautas Sp. z o.o. wysyła kuriera po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu z Klientem. Klient powinien zapakować reklamowany Produkt lub Produkty (próbki) w sposób zapobiegający uszkodzeniu.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta –  Bautas Sp. z o.o. niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub obniżenia ceny Bautas Sp. z o.o.zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  1. kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta;
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego.
 1. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
  3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży Produktów dostarczanych partiami lub w częściach,
  4. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Biuro Obsługi Klienta (Bautas Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, Bautas Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Oliwkowej 2 (sklep@farbybeckers.pl) , o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności lub przesłać odstąpienie od umowy do Sklepu Stacjonarnego, w którym nastąpił Odbiór osobisty, może także skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Bautas Sp. z o.o. Produktu w stanie nienaruszonym. Bautas Sp. z o.o. zwróci Klientowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Bautas Sp. z o.o. może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych wcześniej Produktów.
 4. Proszę odesłać Produkt na adres: Bautas Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, ul.Oliwkowa 2,80-175 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Bautas Sp. z o.o. o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

§ 9 Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
 1. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba, że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie Produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
 5. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Bautas Sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 8 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 10 Dane osobowe

1.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bautas Sp. z o.o.danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Brak zgody na przetwarzanie przez Bautas Sp. z o.o.danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.


2.    Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

3.    Dane osobowe przetwarzane są przez TBautas Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Oliwkowej 2, 80-175 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 00000801426 NIP
 5833368353 Regon 384234660, kapitał zakładowy 5 000 PLN wpłacony w całości, zwaną dalej Administratorem.

4.    Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 11 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora e-mail: rodo@farbybeckers.pl.

6.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
1)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2)    przenoszenia danych,
3)    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
4)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
5)    wniesienia skargi do organu nadzorczego: PUODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.    Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta.

8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.

9.    Odbiorcą Danych osobowych w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub dostawą do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.   

11.    Dane osobowe podlegają profilowaniu przy wykorzystaniu plików cookies. Konsekwencją profilowania będzie wyświetlanie produktów ze sklepu klientowi.
 
§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Bautas Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 z późn. zm.).
 5. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Bautas Sp. z o.o. statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Bautas Sp. z o.o. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Bautas Sp. z o.o.
 7. Bautas Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Bautas Sp. z o.o. lub przesłać swoje oświadczenie na adres Bautas Sp. z o.o.. Bautas Sp. z o.o. z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 8. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl